Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, South Kivu, Katana. Women for Women project. Bulonza Lusheke Aimewera, 20 years, married, two kids, A WFW graduate.

1 images
Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, South Kivu, Katana. Women for Women project. Bulonza Lusheke Aimewera, 20 years, married, two kids, A WFW graduate.
  • Date: 2 Jul 2014
  • Location: Katana South Kivu Africa, Democratic Republic of the Congo
  • Filename: AWright_DRC_02095.jpg
  • Image size: 854x1280 pixels