Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, Bukavu, South Kivu. Women for Women project. WFW vehicle, no guns sticker.

1 images
Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, Bukavu, South Kivu. Women for Women project. WFW vehicle, no guns sticker.
  • Date: 1 Jul 2014
  • Location: Bukavu South Kivu Africa, Democratic Republic of the Congo
  • Filename: AWright_DRC_00569.jpg
  • Image size: 1280x854 pixels