Bhutan, Paro, Zhiwa Ling Hotel.

1 images
Bhutan, Paro, Zhiwa Ling Hotel.
  • Date: 7 Oct 2018
  • Location: Paro Bhutan
  • Filename: AWright_Bhutan_040232.tif
  • Image size: 8256x5504 pixels