Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, S. Kivu, Katana. Women for Women project. Children fetching water.

1 images
Africa, DRC, Democratic Republic of the Congo, S. Kivu, Katana. Women for Women project. Children fetching water.
  • Date: 2 Jul 2014
  • Location: Katana South Kivu Africa, Democratic Republic of the Congo
  • Filename: AWright_DRC_01282.jpg
  • Image size: 1280x854 pixels